مطالب اخیر

9 Helper Function لاراول که باید بشناسید
| Reza Atom | جمعه 18 مهر ماه 1399

9 Helper Function لاراول که باید بشناسید

لاراول توابع کمکی زیادی دارد که روشی مناسب برای کار با مسیرها ، آرایه ها و رشته ها را فراهم می کند. شناختن همه آنها تقریباً غیرممکن است، بیشتر توسعه دهندگان معروف ترین آنها را می شناسند اما اگر کمی دقیق شوید بسیاری توابع کمکی مفید وجود دارد. در این مقاله ،9 تابع کمکی به شما نشون میدهم که باید درمورد آنها بدانید.

1#. Logger

از تابع logger میتونید برای نوشتن یک پیام در log سیستم استفاده کنید.

logger('Product was changed.', ['id' => $product->id]);

کد بالا باعث ایجاد خروجی زیر می شود.

[2019-06-14 09:53:22] local.DEBUG: Product was changed. {"id":4}

2#. تقسیم آرایه

با استفاده از تابع Arr::divide() می توانید یک آرایه را به دو آرایه تقسیم کنید،این تابع دو آریه را برمی گرداند که یکی حاوی کلید و دیگری حاوی مقادیر.

use Illuminate\Support\Arr; 
[$keys, $values] = Arr::divide(['name' => 'James', 'age' => 33]); 
$keys: ['name', 'age'] 
$values: ['James', 33]

3#. Blank

تابع Blank بررسی میکنید که یک داده خالی است یا نه.

blank(''); 
blank('   '); 
blank(null); 
blank(collect()); 

// Will result in: true 

blank(0); 
blank(true); 
blank(false); 

// Will result in: false

نکته :

Booleans مقادیر "خالی" در نظر گرفته نمی شود.

4#. Dumping variables

اگر می خواهید یک یا چند متغیر را debug کنید ، دامپینگ متغیرها بسیار مفید است.

dump($variable);

درکنار این تابع،تابع دیگری وجود دارد به نام dd که به معنی Dump and Die است.

5#.Paths

لاراول دارای توابع متعددی است که میتوایند با استفاده از آنها مسیر های اصلی رو بدست آورید.

 • app_path

 • base_path

 • config_path

 • database_path

 • public_path

 • resource_path

 • storage_path

echo storage_path(); 
// Output: 
"C:\Path\To\My\Project\storage"

6#.Slug

برای تولید یک رشته نامک میتوانید ار تابع Slug استفاده کنید.

$slug = Str::slug('Laravel Is Awesome'); 
//$slug: "laravel-is-awesome" 

این تابع به صورت پیشفرض از ( - ) برای تبدیل رشته استفاده میکند اما شما به عنوان پارامتر ورودی دوم میتوایند آن را تغیر دهید.

$slug = Str::slug('Laravel Is Awesome', '&'); 
//$slug: "laravel&is&awesome"

7#.Array has value

از تابع has می توان برای بررسی وجود یک آیتم یا چند مورد در آرایه استفاده کرد.

use Illuminate\Support\Arr; 
$blogs = ['blog' => ['title' => 'My blog', 'published' => true]]; 
$contains = Arr::has($blogs, 'blog.title');  
// true 
$contains = Arr::has($blogs, ['blog.title', 'blog.published']);  
// true 
$contains = Arr::has($blogs, ['blog.title', 'blog.author']);  
// false

8#.UUID

با استفاده از تابع str::uuid میتوایند یک رشته خاص تولید کنید.

use Illuminate\Support\Str; 
echo(string) Str::uuid(); // "2ad4abcc-8adc-47b6-b21e-9e5497a8af1b"

9#. Pluck

با استفاد از تابع arr:pluck تمام مقادیر مربوط به یک کلید را از آرایه میتوانید بدست آورد.

$parents = [ 
    ['parent' => ['id' => 1, 'name' => 'James']], 
    ['parent' => ['id' => 8, 'name' => 'Lisa']], 
]; 
Arr::pluck($parents, 'parent.name'); // ['James', 'Lisa']

این هم 9 تابعی که میخواستم درباره اونها با شما حرف بزنم.

لطفاً نظرات خود را در مورد این مقاله به اشتراک بگذارید. حتماً سایر پست های من را نیز بررسی کنید.مشترک خبرنامه ما شوید.